1 Beitrag / 0 neu Bundesliga Forum
Êóïëþ Àâòîìîáèëü
dalglish78 Offline
Dabei seit: 13.11.2008
Êóïëþ ìàøèíó íå äîðîæå 10 òûñ. $
Ïðåäïî÷òåíèå ýêîíîìè÷íûì, âìåñòèòåëüíûì,
íåñòàðûì àâòî. Hyundai Accent, Getz; Chevrolet Aveo è ò.ï.
Ðàññìîòðþ âàøè ïðåäëîæåíèÿ!
e-mail: bopexiss@mail.ru